Interviews


Steekproefsgewijs zijn trainers/docenten (4), studenten (10) en ouders (5) geïnterviewd vóór en tijdens de opleiding; er is daarbij gewezen op oplossingen voor de geanalyseerde problemen:
- de aanwezigheid van banen,
- aangeboden begeleiding tijdens (voor)opleiding om te komen tot een opleidings/beroepkeuze
  • (beroepskeuzetrajecten)
- benoemen van stereotyperingen in banen /opleidingen,
- motivatie van studenten,
- (vooronderstelde) genderverschillen in opleidingen en beroepen
- studenten die extra begeleiding nodig hebben(rugzak/ passend onderwijs).

Wat is de invloed op de motivatie voor de beroepskeuze / opleidingskeuze op de volgende onderdelen:
- keuze voor beroep op de aan/afwezigheid van banen
- de studiekeuze / beroepskeuze begeleiding
- keuze voor beroep gebaseerd op stereotypering
- keuze voor beroep bepaald door stereotypering op gender
- keuze voor opleiding vanwege mogelijkheid tot extra persoonlijke ondersteuning

Er is gevraagd naar de verwachtingen en bevindingen voor aanvang van de opleiding en tijdens de opleiding

De conclusies voor Nederland:eindconclusies interviews